Anmälningar till arbetsmiljöverket.

Här finns tre olika varianter på anmälningar till arbetsmiljöverket beronde på vad som hänt.

https://anmalarbetsskada.se/

Hot samt kränkningar.

Allvarligt tillbud utan personskada

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

 • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte.
 • Ett ställningsplan som vägde 25 kg föll till golvet, från cirka sex meters höjd och är nära att träffa en arbetstagare
 • En container lossnade från en lyftanordning och föll till marken där det skulle kunnat ha befunnit sig en arbetstagare.
 • En förare av ett transportmedel blir laserbelyst under färd.
 • Rök, gas eller kemikalieutsläpp.
 • Stick- eller skärskada (spruta, skalpell) med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta.
 • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara:

 • Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing

 

Lindrig fysisk skada.

Arbetsolycka

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc. Såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas hit. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också uppkommit genom olycksfall.

Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Allvarlig fysisk skada

Allvarlig arbetsolycka

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.

Exempel på skador som anses allvarliga:

 • Skador som resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
 • Skada på inre organ.
 • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5% av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.

I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, t ex. om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Hit hänförs även tex tåg- och bilförare i samband med påkörningar.