Enkätrapport 2019

Nedan följer en rapport över den enkät som skickades ut under slutet av 2019 till alla våra medlemmar. Ett stort antal respondenter bidrog till ett resultat som ger oss en bra bild över hur situationen i många frågor ser ut för domarna i Göteborg. Resultatet ses som underlag för styrelsens fortsatta arbete då det är vår främst uppgift att stötta våra medlemmar och vidare bidra till en positiv utveckling av domarna i Göteborg. I rapporten går det att läsa om frågor som behandlar allt ifrån arvodesnivåerna i Göteborg till allt mer allvarliga frågor som behandlar hot och våld mot domare.

Vi uppmanar alla att läsa hela rapporten då vi finner den mycket intressant!

Enkätrapport 2019

 

Enkätrapport 2016

Styrelsen beslutade att domarenkäten för 2016 års säsong inte skulle ha lika stor omfattning som 2015 års enkät. Det beslutades att 2016 års enkät enbart skulle beröra utvärdering av medlemmarnas syn på domarklubbens arbete under verksamhetsåret. Beslutet togs med argumenten att den information, av medlemmarnas samlade arbetsmiljö som i och med 2015 års enkät gavs, dels fortfarande kan ses aktuell eftersom inga större förändringar skett i verksamheten sedan 2015, och dels för att 2015 års enkät gav så pass omfattande information att det fortsatt finns gott om utrymme för GIFDK att arbeta vidare med under 2017.

Enkätrapport 2016

Enkätrapport 2015

Nedan följer en rapport över den enkät som skickades ut under slutet av 2015 till alla våra 247 medlemmar. Ett stort antal respondenter bidrog till ett resultat som ger oss en bra bild över hur situationen i många frågor ser ut för domarna i Göteborg. Resultatet ses som underlag för styrelsens fortsatta arbete då det är vår främst uppgift att stötta våra medlemmar och vidare bidra till en positiv utveckling av domarna i Göteborg. I rapporten går det att läsa om frågor som behandlar allt ifrån arvodesnivåerna i Göteborg till allt mer allvarliga frågor som behandlar hot och våld mot domare.

Vi uppmanar alla att läsa hela rapporten då vi finner den mycket intressant!

Nedan följer ett utdrag ur sammanfattningen i rapportresultatet och efter det en länk till rapporten i sin helhet.

”Domarenkäten som 105 av våra medlemmar svarat på ger positiva signaler som till t.ex. att göteborgsdomarna upplever att domararvodet ligger på en lagom nivå samt att det anser att kvalitén på fortutbilldningen är bra. Men domarenkäten visar också att två fotbollsdomare av tio känner sig hotade eller blir utsatta för våld, samt att fler än hälften uppgav att de känner sig kränktai sin roll som domare. Något som ökar den samlade bilden av domarens negativa arbetsmiljö är att våra medlemmar upplever sig sakna stöd och information ifrån för domaren viktiga samarbetspartners, vilket inte minst indikeras i det höga antalet som uppger att de under säsongen 2015 inte haft någon från stödjande eller utbildande karaktär på plats under match. Allvaret med domarens arbetsmiljöproblem tilltar ytterligare när enkäten dessutom visar att vår domarkår är relativt ung samt att nästan hälften bara dömt fotboll i 2 år eller mindre.

Att domarens arbetsmiljöproblem innefattar samtliga av fotbollsfamiljens medlemmar framgår också tydligt genom att våra medlemmar uppger att det näst intill är lika mycket ledare och åskådare som spelare som de upplever utsätter dem för hot, våld och/eller kränkande behandling i deras roll som domare. Därmed vilar lösning på denna kraftigt olämpliga psykosociala arbetsmiljö för göteborgsfotbollsdomaren på att hela fotbollsfamiljen i Göteborg går samman och kraftfullt arbetar för en attitydsförändring gentemot domaren.”

Länk till rapporten i sin helhet:

Enkätrapport 2015

Länk till resultatrapporten i diagramform:

Enkätrapport 2015 – Diagramform