År 2015 genomförde vi en stor enkät som gick ut till alla våra medlemmar. 2016 skickade vi också ut en enkät, men något nedbantad. Här följer en sammanfattning av resultatet. Vi kan konstatera att arbetsmiljö fortsatt är den viktigaste frågan för våra medlemmar. 

Domarenkäten 2016 visar att det som rör medlemmarnas arbetsmiljö fortsatt är den viktigaste frågan som medlemmarna anser att GIFDK skall jobba extra med. I enkäten uppger 60,2% av medlemmarna (upp 2,1%) att arbetsmiljöfrågor, t.ex. attityder, hot och våld, är viktiga frågor att arbeta med framöver. Frågorna kring domarens arbetsmiljö är en mycket omfattande eftersom de rör många inblandade aktörer (föreningarna, spelarna, ledarna, domarna publiken, idrottsplatserna, GFF, SVFF, och GIFDK ).

Domarklubben räds dock inte dess svårighet utan arbetar hårt med dessa frågor på olika sätt, t.ex. genom att förhandla med GFF att ta fram en handlingsplan kring hot och våld. Vi jobbar dessutom med att visa på behovet av att skapa fler forum där fotbollens aktörer kan träffas och dela information, vilket vi hoppas kan bidra till att aktörerna bättre inser det egna ansvaret samt förbättra förståelsen för varandras roller i fotbollsverksamheten i Göteborg.

Enkätsvaren visar också glädjande utveckling, såväl när det gäller medlemmarnas förtroende för domarklubben (upp 22%), som när det gäller medlemmarnas upplevelse av att domarklubben stöttat dem i deras domarroll under säsongen 2016 (upp 6%).

GIFDK:s styrelse är nöjda med den positiva förändringen, men samtidigt ser vi självklart utvecklingspotentialen eftersom målet är 100%, och kommer därför att arbeta vidare med att vässa våra aktiviteter och kontaktpunkter med våra medlemmar under 2017.

Rapport domarenkäten 2016

Fotnot: Enkäten har tagits fram och sammanställts av Daniel Wadlert, vice ordförande GIFDK.